“சும்மா சொல்லக்கூடாது, இந்த One side sleeveless Saree ல சூ ப்பரா இருக்க” சித்து VJ-வின் புகைப்படங்கள் ..!

86

சித்து VJ…….

மக்கள் தொலைகாட்சியில் VJ-வாக வேலையை ஆரம்பித்த சித்து தற்போது விஜய் டிவியில் ஒ ளி பரப் பகும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் முல்லை என்ற க தா பாத்தி ரத்தில் நடித்ததன் மூலம் மக்கள் ம னதில் இடம் பி டி த்தவர்தான் சித்து.

டிவியில் வரும் நிகழ்ச்சிகள், சீரியல்கள் எல்லாம் மு ன்பை விட எல்லா த ரப்பு ம க்களிடையே நல்ல வ ரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் குமரன்,

கதிர் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். கதிர் – முல்லை க தாபாத்திரத்துக்கு ரசிகர்களும் ஏ ராளம். இவர்களுடைய On Screen Love, Chemistry எல்லாம் வேற லெவல்.

இந்த சீரியல் இந்த அளவுக்கு வெ ற்றிக்கு கா ரணமானவர்களுள் இவர்கள் இருவரும் மு க்கியமானவர்கள்.

சித்ரா-குமரன் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் மூலம் மக்களிடையே அ திக வ ரவேற் பையும் , அ ன்பையும் பெற்று வருகிறார்கள்.

இவரின் ச மீப த்திய க வ ர்ச்சி பு கைப் படங்களை வெளியிட்டு வருவதை பார்த்த ரசிகர்கள் இவரை சி ன்னத்திரை ச ன் னிலியோன் என்று வ ர் ணித்து வருகிறார்கள்.