“மீரா மிதுன் என் மேல Acid அ டிச்சுடுவேன்னு மி ரட்டுறா…” போ லீ ஸ் பு கா ர் கொ டு த்த ஷாலு ஷம்மு…!

91

ஷாலு ஷம்மு……

“நடிகர்கள் சூர்யா, விஜய் ஆகியோரையும் அவர்களது குடும்பங்களையும் மீராமிதுன் இகழ்வது ஏ ற்கத்தக்கதல்ல. சூர்யா கல்வி போன்ற நல்விஷயங்களை செ ய்து வருகிறார்.

சத்தமில்லாமல் விஜய்யும் நிறைய மனிதாபிமானப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். மற்றவரை தூ ற் றி ப ழி த்து அதில் கோட்டை க ட்டாதீர்கள். அது மண்கோட்டையாகத்தான் இருக்கும்” என்று பாரதிராஜா அ றிக்கை விட்டு இருந்தார்.

மேலும், இளம் நடிகை ஷாலு ஷம்மு தானே இந்த வி வாகரதிற்குள் வந்து மீரா மிதுனுக்கு ப தி லடி கொ டு க்கிறார். அந்த வகையில் மீரா மிதுன் காருக்குள் அமர்ந்து கொண்டு பு கை பி டி க்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு ப ர பர ப்பை உண்டாக்கினார்.

தற்போது மீரா மிதுன் அ டியா ட்களை கொண்டு நடிகை ஷாலு ஷம்முவை Phone இல் கொ லை மி ர ட் டல் விடுத்துள்ளதாக கா வ ல் து றையி ல் பு கா ர்  அ ளி த்துள்ளார்.

மேலும் ” மீராவை பற்றி எந்த ஒரு கருத்தையும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட கூ டா து எனவும், மீறி னால் முகத்தில் Acid அ டி த்து வி டு வதாகவும்,

கொ லை செ ய் து வி டு வதா கவும், ஆட்களை விட்டு மீ ரா மிதுன் மி ர ட்டுகிறார்” என்று போ லீ ஸிடம் பு கா ர் அளித்துள்ளார்.