வல்லினம் மெல்லினம் இடையினத்தை காண்பித்து ரசிகர்களின் அப்லாஸை அள்ளும் ஆத்மிகா : Transparent saree லுக் செம!!

87

நடிகை ஆத்மிகா….