உடலமைப்பை மோசமாக விமர்சித்த நபர்- தக்க ப தி லடி கொடுத்த தொகுப்பாளினி பார்வதி!!

151

பார்வதி……….

பிரபலங்களின் உ டல மைப்பை சிலர் விமர்சிப்பது வ ழக் கமாக ந ட க்கும் வி ஷய ம் தான். அண்மையில் ஒரு பிரபலத்துக்கு அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துள்ளது.

தொகுப்பாளினி பார்வதி ச மீ ப த்தில் கேரளா செ ன் றுள்ளார். அங்கு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை அவர் ச மூ க வ லை தளத்தில் ஷேர் செ ய்து ள்ளார்.

அதைப்பார்த்த சிலர் அவரது உ டல மைப்பை கொ ஞ் சம் மோ ச மாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார். இதனால் கோ பமடைந்த தொகுப்பாளினி பார்வதி அவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ஒரு பெண்ணை அவளாகவே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா, போங்கடா டேய் என பதிவு செய்திருக்கிறார்.