வ லி மை படத்துக்காக இ ந்த கலையை கற்று வருகிறாரா தல அஜித் ? நெ கி ழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் !

143

அஜித்…

நடிகர் அஜித் குமாரின் வ லி மை இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது, அ ப்போதுதான் CORONA வந்து ப ட ப்பிடிப்பை மு ட க் கியது. இ ப்போது ஒவ்வொரு அஜித் ரசிகரும் இந்த படத்தின் Updateக்காக ஆ ர் வ த்துடன் காத் தி ரு க்கையில், கடந்த ஞாயிறு அன்று இந்த படத்தின் ஷூ ட் டிங் அஜித்தின் Portion மீண்டும் எ டுக்க தொடங்கி ஒரு Schedule மு டி த்துவி ட்டார்கள்.

இ ந்த நிலையில் ச மீபத்தில் பைக் ஸ் டண்ட் காட்சியில் ப ய ங் கர வே க த்தில் பை க் கில் வந்த தல அஜீத்   தி டீ ரெ ன  நி லை த டுமா றி வி ப த் துக்கு ஆ ளா னார்.

ஆனாலும் சூ ட் டி ங்கி ல் எ ந் த வித த ட ங் கலும் இ ல் லாமல் மீ ண்டும் அதே கா ட்சியை அதே வே க த் தில் மு டி த்துக் கொ டு த்து வி ட் டார். த ற் போ து இ ந்த ப ட த்தை குறித்து ஒரு சு வா ர சியமான செய்தி ஒ ன்று வெ ளிவந்துள்ளது.

பொ து வாகவே போ லீ சா ர்கள் த வ று செ ய் த கை தி யை வி சா ர ணை எ ன் கிற பெ ய ரில் அ டி த் து  து வ ம் ச ம் செ ய் து வி டு வார்கள். ஆ னால் கை தி க ளுக்கு உ ள் கா யம் ம ட் டு மே இ ருக்கும். எ  ன்னடா ச மா ச் சாரம் எ ன்று பா ர் த்தால் வ ர் ம மு றை  யி ல் அ வர்களை தா க் கு வா ர் கள்.

த ற்போது வ லி மை ப டத்தில் போ லீ சாக நடித்து வரும் அஜித் ச ண் டை க் கா ட்சிகளில் இ ய ற் கை யா க எ டுக்க வே ண்டும் எ ன்பதால் வி னோ த் தின் அ றி வு ரை ப்படி பி ர பல போ லீ ஸ் ஆ பீஸர் அ வர்களிடம் வ ர் மக் க லை யை ப யின்று வ ருகிறார் தல அஜித். இந்த வி ஷயத்தை கே ள் வி ப்பட்ட தல ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அ டை ந்துள்ளார்கள்.