“சித்ராவை அந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்து நான் மி ர ட்டினேனா ?” ஓபனாக பேசிய VJ ரக்‌ஷன் !

129

ரக்‌ஷன்…

ஒரு வாரத்திற்கு முன், பிரபல சின்னத்திரை நடிகையான சி த்ரா, தூ க் கி ட் டு த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண் ட ச ம் ப வ ம் பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் ப டு த் தியது. ரசிகர்களும் பல்வேறு பி ர பலங்களும் சி த் ராவின் ம ர ண த் தால் அ தி ர் ச் சி அ டை ந் த னர்.

இ துகு றி த்து போ லீ சா ர் அ வ ரது காதல் கணவர் ஆன ஹேம்நாத்தை கை து செ ய் து ள் ள னர். இ ந்நிலையில் நடிகை சித்ராவின் தோழி ஒருவர் ஒரு பெ ரி ய கு ண் டை போ ட் டு இ ரு ந் தார்.

அதில், சித்ராவும் விஜய் டிவி தொகுப்பாளர் நடிகருமான ரக்‌ஷனுடன் டே ட் டிங் செ ன் றதாகவும் அப்போது ரக்‌ஷன் சித்ரா உடன் இருக்கும் நெ ரு க்கமான வீ டி யோவை எ டு த்து சி த்ராவை மி ர ட் டி ய தாகவும் கூ றி இ ரு ந்தார்.

இ தனால் மொத்த இ ண் டஸ்ட்ரியும் இ ந்த வி ஷ யம் கு றி த்து ப ர ப ர ப் பாக பே ச ப் பட்டு வ ரு கிறது.

இ ப்படி ஒரு நி லை யில் இது கு றி த்து வி ள க் க ம ளி த்துள்ள ரக்‌ஷன், “நானும் சித்ராவும் டே ட்டிங் செ ன் ற தாகவும் அ வரை நான் வீ டியோ எ டு த்து மி ர ட் டி ய தா க வ ந்த செ ய் தி பொ ய் யா னது.

நானே க ம்மி சம் பளம் வா ங்கும் ஒரு கூலி தொ ழி லாளியாக வா ழ்க்கை நடத்தி வ ருகிறேன். எனக்கு சி த்ரா ஒரு நல்ல தோழி. இவ்வளவு செ ஞ் சவன் யா ராவது சா வுக்கு வ ருவானா? நான் சி த்ராவின் ம ர ண த் தி ற்கு கூட செ ன் று இ ருந்தேன்.

அங்கே கூட எல்லாரும் ஹேமந்த்தை கு றை சொ ல் லி எ ல் லோ ரும் பே சி க்கொ ண் டு இ ரு ந் தோம் எ ன்று கூ றியுள்ளார்.