க ட் டளையிட்டால் தே ர் த லில் போ ட் டியிடுவேன் – காயத்ரி ரகுராம்!

80

காயத்ரி ரகுராம்…

க ட் சி மே லி டம் க ட் டளையிட்டால் நான் தே ர் தலில் போ ட்டியிடுவேன் என்று நடிகையும், நடன இயக்குனருமான காயத்ரி ரகுராம் கூறியிருக்கிறார்.

ம றைந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் ரகுராமின் மகள், காயத்ரி ரகுராம். இவரும் டான்ஸ் மாஸ்டராக பணிபுரிந்தவர். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய 4 மொழிப் படங்களுக்கு நடனம் அமைத்திருக்கிறார்.

சார்லி சாப்ளின் என்ற படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து, பரசுராம், விசில், வை ராஜா வை, யாதுமாகி நின்றாய் உள்பட பல படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தார். இப்போது அவர் நடித்துக்கொண்டே, டான்ஸ் மாஸ்டராகவும் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

காயத்ரி ரகுராம் பா.ஜ ன தா க ட் சி யில் உ று ப் பினராக இருந்து வருகிறார். வருகிற ச ட் ட ச பை தே ர் தலில், பா.ஜ ன தா வுக்காக பி ர சா ரம் செ ய் ய மு டி வு செ ய் து இ ரு க் கி றார். இ துபற்றி அவர் கூறியதாவது:-

“வ ருகிற தே ர் தலில் பா.ஜ ன தா க ட் சி யி ன் வெ ற் றிக்காக த மிழ்நாடு மு ழுவதும் நான் பி ர சா ரம் செ ய் வேன். இ ந் தத் தே ர் தலில் பா.ஜ ன தா அ மோக வெ ற் றி பெ றும்.

க ட் சி மே லி ட ம் க ட் ட ளை யி ட் டால் நான் தே ர் த லில் போ ட்டியிடுவேன். வெ ற்றியும் பெ றுவேன். சினிமாவில் பணிபுரிந்து கொ ண் டே அ ர சி யலில் தொ டர்ந்து ஈடுபடுவேன்” இவ்வாறு அவர் கூறினார்.