கொரோனாவால் பா தி க் கப்பட்ட பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் பிரபலம்- ரசிகர்கள் ஷாக்!!

77

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்…….

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் பற்றி தான் கடந்த சில நாட்களாகவே பே ச் சு அ.டி.ப.டுகிறது. முதலில் நடிகை சித்ரா இ.ற.ந்.த.து, அவரது வே ட த் தில் காவ்யா என்ற நடிகை ந டிக்க ஆரம்பித்தது.

பின் சீரியலில் ஒரு நல்ல வி.ஷ.யம் நடந்தது என அடுத்தடுத்து அந்த சீரியல் பற்றிய பே ச் சு அ தி கமாக  இருந்தது.

இந்த நிலையில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் ஜீவா என்ற பெ ய ரி ல் நடிக்கும் வெங்கட் கொ ரோ னா வா ல் பா தி க் கப் ப ட்டாராம்.

20 நாட்கள் தனிமையில் இருந்ததாகவும் தற்போது கு.ண.மடைந்துவிட்டதாக அவரே இ ன் ஸ்டாவில் ப தி வு செ ய் து ள்ளார்.