ஹோட்டலில் ரெட்டு பி டி ப ட்ட இ ள ம் நடிகை! கையும் க ள வுமாக சி க் கிய ச ம்பவம்!!

96

போ.தை பொ.ரு.ள்…………

கடந்த வருடத்தில் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் கை து செ ய்ய ப் ப ட்டதை தொடர்ந்து சினிமா துறையில் போ.தை பொ.ரு.ள் பு.ழ.க்.க.ம் இ ரு ப்பதாக பெ ரு ம் ச.ர்.ச்.சை எ ழு ந் து ள்ளது.

இதற்காக  த னி ப்ப டை அ மை க்கப்பட்டு தீ வி ர வி.சா.ர.ணை செ.ய்.ய.ப்.ப ட் டது. இதில் ந டி கை கள் சிலர் சி.க்.கி.னர், கை.து செ.ய்.ய.ப்.பட்டு சி றையி ல் அ டை க் க ப் ப ட்டனர்.

இந்நிலையில் மும்பை பாந்த்ரா ப கு தியில் மிரா சாலையில் உள்ள ஹோ ட் டல் ஒ ன் றி ல் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு சோ.த.னை ந.ட.த்.தி.னர். அப்போது தெ லு ங்கு சினிமா ந டி கை  ஒ ரு வர் பி டி ப ட்டார்.

பின் அவர் வெ ளி யே ற் றப் ப ட்டார். மேலுந்த ஹோ.ட்.ட.லில் ந..ட.ந்த சோ.த.னை.யி.ல் ரூ 10 லட்சம் மதிப்பும் 400 கி ரா ம் எ டை  கொ ண் ட போ.தை பொ.ரு.ள் சி.க்.கி.யது. இ த னால் ஹோ ட் ட ல் நி.ர்.வா.கி Mohammed Shaikh என்பவரை கை.து செ.ய்.து அ.ழை.த்.து.ச்.செ.ன்.றனர்.