படப்பிடிப்பு தளத்தில் அ டா வடி செய்யும் நடிகை!!

79

வாரிசு நடிகை……….

படப்பிடிப்பு தளத்தில் வாரிசு நடிகை ஒருவர் அ டா வடி செ ய் வதா ல், தயாரிப்பாளர்கள் ச மா ளி க்க முடியாம த வி க்கி றாங் களாம்.

சில ஆண்டுகள் ஓய்வில் இருந்த வாரிசு நடிகைக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் எதுவும் இ ல் லை யாம். ஆனால் கிடைக்கிற வா ய் ப்பில் கூட அவரது அ டா வ டி தா ங் க மு டி ய வில் லையா  ம்.

எந்த படப்பிடிப்புக்கு போனாலும், கே ர வ னுக்குள் யாரையும் விடாதே, பத்து பேருக்கு மேல கூ டா தே… பத்து நிமிடத்துக்கு ஒ ரு முறை சானிட்டரி தெளி, காஸ்ட்லியான மாஸ் கொடு என்று ஏகப்பட்ட கெ டு பி டி ப ண் றாரா ம்.

த ங் குற  ஓ ட் டல் அ றை யில்  சி ன் ன கு றை  தெ ரி ந் தாலும் உ ட னே கோ வி ச் சுக்கிட்டு கி ள ம் பி டுறாராம். இ த னால த யா ரி ப்பாளர்கள் வா ரி சு ந டி கையை ச மா ளி க்க மு டி யாம த வி க் கிறா ங்களாம்.