சித்ரா இ ற ந்த போது என்ன நடந்தது, லீக் ஆன ஹேம்நாத் போன் கால்- அதிர்ச்சி தகவல்கள்!

95

சித்ரா…

கடந்த வருடம் டிசம்பர் 9ம் தேதி தூ.க்.கு.ப்.போ.ட்.டு த.ற்.கொ..லை செ.ய்.து கொ.ண்.ட.வ.ர் நடிகை சித்ரா. பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் என்ற சீரியல் மூலம் மக்களின் மனதை க வ ர்ந்த இவர் இ ப்போது இ ல் லை.

அ வர் த.ற்.கொ.லை தா.ண்.டி ஏ ன் இப்படி செ.ய்.தார் என்பதில் பெ.ரிய ம.ர்.ம.ம் இ ருந்து வருகிறது. அவரது கணவர் தான் சித்ரா இ.று.தி நி.மி.டத்தில் உ டன் இ.ரு.ந்துள்ளார்.

அண்மையில் சித்ராவின் க ணவர் ஹேமந்த் ஜா.மீ.ன் கே.ட்.டிருந்தார். இந்த நி லையில் சித்ராவின் த.ற்.கொ.லை.க்.கு அ வ ரது கணவர் ஹேமந்த்தே கா ரணம் என அவர்களின் நண்பர் ஒருவர் ஆ தா ரம் வெ.ளி.யிட்டுள்ளார்.

அதோடு இ.ற.க்.கு.ம் போ.து ந.ட.ந்.த வி.ஷ.ய.ங்களை ஹேமந்த் தனது நண்பருடன் பே சிய ஆடியோ வெ.ளி.வ.ந்.துள்ளது. இதோ அந்த முழு விவரம் வீடியோ வழியாக கேளுங்கள்.