கமல்ஹாசன் கார் மீது தா.க்.குதல்! இ.ர.த்.தம் சொ.ட்ட சொ.ட்ட அ.டி.வா.ங்கிய ந பர்.. தேர்தல் பி ர ச்சாரத்தின் போது அ.தி.ர்ச்சி ச.ம்.பவம்!!

79

தமிழகத்தில்……….

தமிழகத்தில் மக்கள் நீதி மய்ய தலைவர் கமல்ஹாசன் கார் மீது தா.க்.கு.தல் ந டத்திய நபரை தொண்டர்கள் ச.ர.மா.ரி.யாக தா.க்.கி.ய ச.ம்.பவம் ப.ர.ப.ரப்பை ஏ.ற்.படுத்தியது.

காஞ்சிபுரத்தில் மக்கள் நீதி மய்ய கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் நேற்று பி.ர.ச்.சாரம் மே ற்கொண்டார். காந்தி ரோடு பெரியார் தூண் அருகில் பி ரசாரத்தில் ஈடுபட்ட கமல்ஹாசன் பி.ர.ச்.சா.ரம் முடிந்த பின்னர் தன் சொ குசு காரில் கி ளம்பி உள்ளார்.

அப்போது கமல்ஹாசனின் கார் மீது ம.ர்.ம ந.ப.ர் தா.க்.கு.தல் ந.ட.த்தினார். இதில் காரின் முன்பக்க கண்ணாடி உ.டை.ந்.தது.

இதைப்பார்த்து அ.தி.ர்.ச்.சியடைந்த கார் உடன் வந்த மநீம தொ.ண்.ட.ர்கள் அந்த ந.ப.ரை.ப்.பி.டித்து ச.ர.மா.ரி.யாக தா.க்.கினர். ர.த்.த.ம் சொ.ட்.ட சொ.ட்.ட அ.டி.வா.ங்கிய ம.ர்.ம ந.ப.ர் பின்பு பொ.லி.சி.ல் ஒ.ப்.படை.க்.கப்பட்டார்.

ம.து.போ.தை.யி.ல் இருந்த அவர் பி.ன்னர் ம.ரு.த்.து.வ.ம.னை.க்கு சி.கி.ச்.சை.க்.காக அழைத்துச் செ.ல்.ல.ப்.பட்டார். கா.ர் மீது ந.ட.த்தி.ய தா.க்.குதலி.ல் கமல்ஹாசன் கா.ய.ம் இ.ன்.றி த.ப்.பி.னார்.

பின்னர் வேறொரு காரில் அவர் வி.டு.தி.க்கு புறப்பட்டுச் சென்றார். கமல்ஹாசன் காரை தா.க்.கி.ய நபர் யார், எதற்காக தா.க்.கி.னா.ர் என்பது தெ ரியவில்லை.

அவர் ம.து.போ.தை.யில் இருந்ததால் தா.க்.கு.த.லு.க்கான நோ.க்.கம் எ துவும் இருக்காது என்று பொ.லி.சார் க.ரு.தும் நிலையில் இது தொடர்பில் வி.சா.ர.ணை ந.ட.ந்து வருகிறது.