இனி எனக்கு யார் இருக்கா..முதன் முறையாக தன் சோகத்தை வெளிப்படுத்திய செல் முருகன்!!

78

செல் முருகன்….

இனி எனக்கு யார் இருக்கா.முதன் முறையாக தன் சோகத்தை வெளிப்படுத்திய செல் முருகன்.