காத்துவாக்குல டிரஸ்ஸ திறந்துவிட்டு கவர்ச்சி காட்டிய தன்யாவின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள்!!

437

தன்யா..

க.ரு.ப்.ப.ன் படத்தின் ஹோ.ம்.லி.யாக நடித்த தன்யா, ச.மீ.பத்தில் இப்போது கி.ளி.யோபட்ரா போல் க.வர்ச்சி போட்டோஷுட் பு.கைப்படங்களை வெ.ளியிட்டு இ.ளை.ஞ.ர்.க.ளை டெ.ன்.ஷன் ஆ.க்.கி வருகிறார். அது க.ண்.ண.பி.ன்.னா என்று வை.ர.ல் ஆ.கி.யு.ள்ளது.

க.ரு.ப்.ப.ன் படத்தில் ந.டி.த்த ந.டிகை தன்யா, தமிழில், ப.லே வெ.ள்.ளை.ய.த்தேவா படத்தின் மூலம் தமிழ் தி.ரை.ப்.படத்தில் அறிமுகமானவர் நடிகை தன்யா.

இவர் ம.றை.ந்.த புகழ் பெற்ற நடிகர் ரவிச்சந்திரனின் பே.த்.தி.யும் கூட இவர் அ.டு.த்.த.தாக ‘பி.ருந்தாவனம், ‘க.ரு.ப்.ப.ன் ஆகிய படங்களில் நடித்தார்.

தற்போது இவர் பல படங்களில் ந.டி.த்தும் வருகிறார். இவர் ந.டி.த்.த மூன்று ப.ட.ங்.களிலும் கு.டு.ம்.ப.ப் பெ.ண்.ணா.க.த்.தா.ன் ந.டித்து வந்தார்.

இவர் தனது உ.ட.ல் எ.டை.யை கு.றை.த்.து மா.ட.ர்.ன் உ.டை.யி.ல், மேல் பக்கம் லைட் ஆக தி.ற.ந்.து.வி.ட்.டு போ.ஸ் கொ.டு.த்.து இ.ளை.ஞ.ர்.க.ளை பி.த்.து பி.டி.க்.க வை.க்.கி.றார்.